TIP Eastermar hie foar dizze simmer foar de twadde kear in fotowedstryd útskreaun. It tema wie 'Beleef de wereld van Water en Wouden'.

De útslach fan de wedstryd, in sjuerypriis en in publykspriis, is troch TIP hjoed bekend makke.

Winner is Sjoukje Brouwer (út eigen doarp) foar de sjuerypriis en Henk van der Sluis fan Drachten foar de publykspriis.

De winnende foto's en it sjueryrapport binne te lêzen op de side fan TIP.

fotowedstrijd

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: