Hjoed hie it folchskip ‘De Gulden Belofte’ in tal sponsors oan board. It wie de jierlikse sponsordei fan ‘e Stifting It Eastermarder Skûtsje. Hja belibben in prachtige syldei en seagen in geweldige wedstriid fan ús doarpsskûtsje. It resultaat wie prima: in fjirde p

Ear’t t de wedstriid begûn wie der noch wol in heftich momint foar de taskôgers. Op koarte ôfstân fan it folchskip tearde in skûtsje út ‘e C-klasse om en rekke de bemanning te wetter. Ien fan dizze ûngelokkige drinkelingen krige yn ’t wetter in epileptyske oanfal en waard troch skipper Bertil Vermeulen rap oan board fan ‘De Gulden Belofte’ brocht. Dêr naam Freke Wink de soarchtaak oer. Nei rom oardel oere wie de pasjint wer aardich by syn sûp en stút en koe er selsstannich werom nei syn eigen folk.

Fuort nei de start fan ‘e wedstriid like it der earst op dat de Ea alhiel ôfdutsen waard troch fiif, seis oare skûtsjes en net frij sile koe. Dat pakte by de earste rûning fan ‘e boppeste tonne lykwols hiel oars út. Geale Tadema hie dêr wol in oanfarring mei de ‘Lonneke’, mar der waard gjin protest oanroppen. Doe’t dat trelit achter de rêch wie kaam ‘it doarp Eastermar’ as fjirde út de gribus.

Yn de de twadde en tredde rûte besochten ús jonges de foarlizzende ‘Jonge Jasper’ noch wol yn te heljen, mar dat woe net slagje. Yn ‘e lêste rûte gie ‘it doarp Eastermar’ dik fjouwer minuten earder oer de finish as de konkurrint fan eardere jierren, skipper Jelle Talsma mei ‘Jonge Jan’ (oftewol ‘De Poep’).

It resultaat fan dizze dei op ‘e Lemmer is dat allinnich Walter de Vries (‘Goede Verwachting’), Delmer Los (‘Grutte Pier’) en Sieb Meijer (‘Jonge Jasper’) foar Geale en syn bemanning oer de einstreek gienen. Yn it algemien klassemint klom ‘it doarp Eastermar’ trije plakken en stiet no njoggende. Is it linker rychje noch te besilen? Dat wurdt moarn – ek wer op ‘e Lemmer – fansels mei it bysetten fan alle seilen besocht.

Utslach hjirre.

Prachtige bylden op Omrop Fryslân televyzje fan û.o. de Ea.

oanfarring-mei-st
logo_IFKS

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: