Hjoed wie de silerij op 'e Sleattemer Mar. Mei in 6e plakje juster yn Heech hopen wy allegearre wer op sa'n goeie útslach. Sa as meastal wie it folchskip wer ôfladen mei fanatike fans. De skipper hie ús wer op in prachtich plakje trakteard, no ja, oant se mei de tonnen begongen te slepen...
Nei de earste en ek noch in twadde falske start waard de swarte flagge hise: wa't dan wer te betiid start moat werom. De tredde start wie goed en de 'Ea' sette mei de 'Jonge Jasper' fan Sieb Meijer oer stjoerboard ôf en dat like samar in hiel goeie slach te wêzen: se soene op bakboard by de tonne komme en bak- giet foar stjoerboard mar spitich, de oare skippen hiene de wyn krekt wat better. As 10e om 'e tonne, mar mei de 'op-en-del baan' wie alles noch mooglik. Spitigernôch pakte it net al te bêst út foar ús favorite skûtsje, wy koene net rjocht út 'e achterein fuort komme. Nei de finish siet der net mear yn as in 13e plakje.

Groetnis fan ús allegearre op de 'Gulden Belofte',
Ineke Nijhuis

logo_IFKS

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: