Nei de tsjinslach fan it omslaan op ‘e twadde dei, pakte skipper Geale – hoewol’t de lea him oan alle kanten pleage troch de smak dy’t er freed makke, en de bemanning net kompleet wie – dochs de tried op en sylde mei syn ploech saterdei wer folop mei. (Sipke Hogendorp moast ôfheakje fanwege de oprûne knibbelblessuere en noch in tal bemanningsleden hie oare ferplichtings.)

By de start fan ‘e earste wedstriid waard ‘it doarp Eastermar’ troch it skûtsje fan Pieter Meeter ûnreglemintêr hindere, mar Geale keas foar in ekstra rûntsje by it startskip yn pleats fan ‘e kâns op averij en dêrnei de konfrontaasje yn ‘e protestkeamer. De konsekwinsje fan dizze kar wie dat ús doarpsskûtsje op it 16e plak finishte.

De twadde wedstriid ferrûn wat better om’t de start geunstiger wie. De wyn hie oanhelle en sa koe it nije túch goed test wurde. De bemanning rekke dêr hieltiten better op ynspile en de ‘trim’ fan it gehiel kaam mear ta syn rjocht. It resultaat wie dan ek in 12e plak.

Rekkening hâldend mei alle tebeksetters fan dizze Lemster dagen jout it behelle 18e plak yn ‘e einklassearring moed genôch om it kommend simmerskoft optimistysk temjitte te gean.

DSC07999

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: