Yn it wykein fan 2/3 july hat ‘it doarp Eastermar’ twa wedstriden fearn yn it ramt fan it 30-jierrich jubileum fan ‘e IFKS.

lemmerahoy2

De earste wedstriid wie op saterdeitemiddei op De Fluezen by Ealahuzen en de twadde op sneintemoarn op ‘e Iselmar by Starum. Yn in fjild fan 9 dielnimmers fear skipper Geale Tadema de earste dei nei in 7e plak en de sneins einigen skipper en bemanning as 6e.

De silerij fan saterdei soe earst ek by Starum hâlden wurde, mar de wynkrêft fan dy dei – in stive 6, mei swiere weagen op ‘see’ – twong de organisaasje om oar wedstriidwetter te sykjen.
Fanwege dy hurde wyn keas de skipper fan ús doarpsskûtsje foar it saneamde hurde-wyn- túch. Krekt foar de start besocht de bemanning der noch in reef yn te setten, mar dat slagge net en troch de tiid dy’t dat allegearre ferge kaam ‘it doarp Eastermar’ ek noch in dikke minút te let oer de startline. De hiele wedstriid moast der bealge wurde om gong te hâlden.

Op in bepaald stuit lei it skûtsje sadanich ‘op ien ear’ dat in froulike opstapper yn ûnmacht plat op ‘e lûken lei en tocht dat hja sa de ploemperd ynsjitte soe… Wol moai spannend fansels, mar net befoarderlik foar in goede klassearring.

De wedstriid fan snein ferrûn syltechnysk folle better. Der stie wat minder wyn, it nije wedstriidtúch stie der op en de start slagge ek better. It skip koe de wyn makliker fersjouwe en dus mear en evenrediger gong hâlde. “Wy ha doe sels noch twa oare skûtsjes ynhelle”, fertelde bemanningslid Sipke Hogendorp, “dat wie foar ús in goeie saak nei dat swiere wrotten fan ‘e saterdei.” Al mei al kin sein wurde dat der dit wykein in soad ûnderfining opdien is en dat dy brûkt wurde kin yn ‘e wedstriidwike fan ‘e IFKS mids augustus.

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: