Mei as taskôgers in grutte ploech Eastermarders op ‘e dyk en in fiks tal sponsors op ’t folchskip waard der ûnder prima omstannichheden – moaie wynkrêft 3 à 4 en sinneskyn waar – de foarlêste wedstriid yn ‘e Lemster baai fersyld. In wedstriid dy’t benammen foar de skippers achter de foarste trije en yn ‘e ‘sturt’ fan ‘e float spannend wie. Mar fansels wie foar ús it farren fan it doarpsskûtsje nei in 6e plak it wichtichst.

Skipper Geale Tadema keas, krektlyk as juster op ‘e Tsjûkemar, foar in startposysje boppe-yn it fjild. Mei de kar foar in lichtwaarfok pakte dat hiel bêst út yn ‘e earste rûte nei de boppeste tonne. Achter ‘Emanuel’ ((Merijn Olsthoorn) en ‘Lytse Lies’ (Tony Brundel) waard dy tonne as tredde besyld. Dat like mar bêst en by de supporters naam de ferwachting op wer in topklassearring, lykas juster, fêstere foarm oan.
Hoe oars soe it rinne...

Yn de folgjende twa rûtes waard der – mei troch skiftsjen fan ‘e wyn – in ynskattingsflater makke en kaam ‘it doarp Eastermar’ op in 8e plak by de ûnderste tonne. In bewiis dat sa’n misse set yn dizze A-klasse ûnferbidlik ôfstraft wurdt.
Doe die bliken dat der in sûne wedstriidmentaliteit en striidlust by de bemanning fan ús skûtsje oanwêzich is: yn de folgjend twa rûtes hellen hja twa konkurrinten yn en finishten op it 6e plak. De winner fan dizze earste Lemster silerij wie ‘Lytse Lies’ fan skipper Tony Brundel.

Nei ’t de supporters op ‘e dyk betanke wienen foar har oanwêzichheid en entûsjaste oanmoediging, krigen skipper en bemanning by oankomst by it folchskip fan ‘e sponsors grut applaus. In terjochte hulde, want mei dizze dei-útslach is in 6e plak yn ’t algemien klassemint behelle. Moarn wer op ‘e Lemmer en hooplik mei lyksoartich waar. En mei wer in goede útslach.

Wat in resultaat

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: