Hjoed de fjirde wedstriid fan de IFKS op ‘e Sleattemer Mar. Us mannen en froulju hiene te krijen mei hurde wyn, 4 oant 5 Bft. By de earste start siet it skûtsje der goed by, mar om’t mear as 3 skûtsjes te betiid by de start wiene, waard it in algehiele falske start. By de twadde kear like de start ynearsten wat minder te gean, mar om’t sawol de skûtsjes boppe (Tony Brundel) as ûnder (Robert de Jong) Eastermar falsk wiene, kamen wy dochs goed út de startblokken.

Eastermar kaam as earste om de boppeste tonne nei in lange bakboardslach út de start. De rûte dy't hjoed syld waard, wie in op-en-del baan (gate).  Alle skûtsjes kinne dan nei it foardewynse rak kieze út twa ûnderste tonnen. Dit betsjut yn ’e regel dat it fjild wat mear ynelkoar driuwt. ‘It doarp Eastermar’ hie hjir ek mei te krijen. Nei in foutsje yn it foardewynse rak moasten de Eastermarders Sikke Heerschop al gau foargean litte. Hy rûn ek justjes heger as ús skûtsje.

It lêste krúsrak nei de finish makke Jelle Talsma in oare slach. Wylst ús skûtsje opnij in lange bakboardslach makke, keas Jelle Talsma foar in slach oer de mar. Geale keas derfoar om ferdigenjend op Henk Regts en Jeroen de Vos te silen. Talsma krige de wyn in stik better en koe it twadde plakje feilich stelle. Us skûtsje kaam as tredde oer de finish. In prachtich resultaat. Foar de tredde kear op rige wisten de Eastermarders in poadiumplak te beheljen. S.T. & A.B.

 

tent sleat

 

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: