DSCF6313

Eins hie net ien der mear op rekkene, mar doe’t nei oardeloere wachtsjen in koelte fan 2 bft oer de Iselmar streake, koe de earste IFKS-wedstriid fan 2015 dochs noch begjinne. En hoe! It doarp Eastermar keas foar de frije romte by dy start en sa slagge it om as earste de boppeste tonne te besilen: de 5 punten foar it sprintklassemint wienen uzes!

DSCF6371

Dêr bleau it eins ek by, want yn it folgjende foar-de-wynse rak kamen Geale en syn bemanning noch wol as earste om de folgjende tonne, mar yn it loefduel mei de Striidber fan Siebo Zijsling rjochting ûnderwynse tonne moasten uzes dat earste plak ôfstean. As twadde gienen de Eastermarders it folgjende krúsrak yn, mar keazen dêr in rûte dy’t har hielendal yn ‘e fernieling brocht. Op in bepaald stuit lei ús doarpsskûtsje ‘foar dea’ by de Hylper haven: de wyn wie folslein fuortfallen en sa ferfoel dizze wedstriid ta in gelokssilerij fan jeheisa...

DSCF6419

Foar ús nije bemanningslid Timme Koudstaal, ynfallen foar Jelmer Hoekstra, wie dit in hiel nije ûnderfining en grif ek wol foar alle oaren, want fan plak 1 achterútsile nei plak 13 meitsje jo net sa faak mei.

Moandei mei nije moed by Starum der wer foar!

 20150801 183923 renamed 26570deeel 2 2015 08 01 18 37 12 renamed 27092

DSCF6300DSCF6322DSCF6323DSCF6324DSCF6332DSCF6335DSCF6355DSCF6373DSCF6380DSCF6385DSCF6386DSCF6398DSCF6403DSCF6405wal renamed 28548

Tekst: Wijbe Postma
Foto's: Rob Krimpenfort

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: