Wol starte mar gjin wedstriid

Der wie tongersdeitemiddei daliks al twivel oer it trochgean fan de wedstriid foar de grutte A-klasse. De lytse A-klassesilerij wie healwei al ûnderbrutsen omdat der te min wyn stie. Dêrboppe-op kamen der berjochten oer tongerbuien dy’t op kommendewei wiene en dat der miskien ek dikke pûsters oer de Tsjûkemar fleane soenen...
Dochs lei de organisaasje tusken kertier oer twaën en healwei trijen in olympyske baan yn ‘e mar. En om presys healwei trijen gienen de sechtsjin A-skûtsjes mei in korrekte start los. Der wie wyn en de boppetonne koe dus besyld wurde. Dat die it doarp Eastermar op treflike wize en kaam der as 3e skip omhinne. Dat joech perspektyf op in moai resultaat!

It wie as waard der earne yn ‘e loft in knop omdraaid, want de wyn foel folslein wei. Om kertier foar trijen waard mei in flachsinjaal oanjûn dat de wedstriid ûnderbrutsen waard. En tweintich minuten letter waard bekendmakke dat dizze wedstriid foar de grutte A’s definityf staakt waard. Sjoen de goeie start en de hoopbiedende ynnommen 3e posysje in soer beslút foar skipper Geale Tadema en syn ploech.
Hawar, freed of saterdei miskien in ynhelwedstriid en dus twa kear sile op ien dei….
Moed hâlde!

IMG 2767
Byld: Omrop Fryslân

IMG 2762
Foto: Klaas Jansma

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: