Fan in goed begjin en in daalder…

Foar de Ea-skûtsjefans op ‘e Mardykswâl oan ‘e Fluezen seach de start fan it doarp Eastermar der net sa bêst út. Dochs wie it in bewuste kar fan skipper Geale Tadema om ‘frij’ út de start te kommen. Sa koe it doarpsskûtsje syn eigen slach kieze yn it earste krúsrak nei de boppeste tonne. De soarch by de supporters feroare yn bewûndering foar dizze taktyske set en sloech alhielendal om nei eufory doe’t de Ea as earste oer de finish kaam.

Der stie in stive súdwester oer de mar en de krêft dêrfan siet yn ‘e seis Bft. It wie foar de hiele bemanning dan ek bealgjen om it skûtsje goed rinne te litten. Dat dy muoite net om ‘e nocht wie die daliks al bliken, want as lêste skûtsje oer de startline en nei datselde earste krúsrak as twadde by de boppeste tonne oankomme, mei dochs wol in prestaasje neamd wurde. Yn it neipetear op radio en tv wie de skipper dan ek fol lof oer de ynset fan syn bemanning.

By dyselde boppeste tonne en de ‘spreader’ – de wedstriidlieding hie keazen foar in op-en-del-baan – wie der noch in akkefytsje mei ’t Swarte Wief fan Jaap Hofstee. Dy siet mis by in bakboard-stjoerboardsituaasje en Geale waard sá hindere dat er de protestflagge luts. Fuort dêrnei rekke ’t Swarte Wief mei de gyk de tonne en moast in strafrûntsje draaie. Sadwaande kaam it doarp Eastermar op ’t earste plak te lizzen en stie dy posysje net mear ôf. De protestflagge waard doe ek mar yn ‘e roef opburgen.

Mei dizze oerwinning en de resultaten fan ‘e lêste twa wedstriden fan foarich jier skoare ús mannen én froulju in hattrick. Trije kear earst is in resultaat dat besjen lije kin. En as je dit sa lêze dan wurde je der suver oars fan:
De Earste wedstriid by Ealahuzen en dan in Earste plak foar Eastermar!

Foto algemeen

 

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: