Hektyk by Hylpen

De earste wedstriid yn de IFKS-wike 2023 op ‘e Iselmar by Hylpen wie ien mei twa gesichten. Hy foel sa’n bytsje yn ‘e kategoary ‘Jantje huilt, Jantje lacht’. Wêr siet de oast yn dizze dûbelde benadering fan wat dochs in moai sylspektakel wie mei in bêste wyn fan 4 Bft mei útsjitters nei 5?

De ‘gûlende lytsje Jan’ kaam yn byld by de start. Dêr barden saken dy’t reglemintêr net troch de mesken koenen en dy't skipper Geale twongen om fuortendaliks de protestflagge yn ‘t want te hingjen. It wie tsjin de Striidber fan Steven Zijsling omdat dy by de start fierstente let bydraaide. Dy aksje makke dat it doarp Eastermar yn ‘e achterein rekke yn de earste rûte en as 15e skip om de boppeste tonne sylde.

Dêrnei wie ‘laitsjende lytse Jan’ oan bar, want de Eastermarder bemanning sette oan foar in fantastyske achterfolging.  Yn ‘e twadde rûte waarden fjouwer skippen ynhelle, de tredde rûte kaam ús doarpsskûtsje as 9e troch (wér 2 plakken nei foarren) en by de lêste rûning fan ‘e boppetonne wie it in 8e plak. Dat wie ek it plak by de finish. 

Omdat de hiele wedstriid it protest stean bleau, moasten skipper en adviseur yn ‘e protestkeamer by de kommisje ferskine. It oardiel fan dy kommisje wie, dat it doarp Eastermar yn ‘t gelyk steld waard en de as 3e einige Striidber diskwalifisearre waard. Dus sakke dy nei plak 16. Mei as resultaat dat de Eastermarder ploech it 7e plak besette koe..

Mei in posysjefolchoarder fan 15, 11, 9 en 8 wie it terjochte kommintaar op ‘t folchskip:”Wy witte no yn alle gefallen dat se foarútsile kinne.”

IMG 2752
foto: Skydrone Sloten

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: