Yn in fjild fan sa’n 40 skûtsjes, ferdield yn fjouwer klassen, is ‘it doarp Eastermar’ dit wykein op Hegemer Mar op in kreas fjirde plak yn it einklassemint einige. Inselde klassearing hellen de Eastermarders yn it sprintklassemint. Dizze resultaten jouwe oan dat de kommende wedstriden mei fertrouwen yn ‘e mjitte sjoen wurde kinne.

De silerij, mei de oansprekkende namme ‘Slach om Heech’, waard saterdei en snein hâlden. Der waarden beide dagen trije wedstriden fersyld. Op saterdei helle ús doarpsskûtsje twa kear in tredde plak. De bemanningen moasten in, foar har nije, baan sile mei in ‘inner- en outerloop’ (útsprekke op syn Ingelsk). By de twadde wedstriid hienen hja te krijen mei averij – de fokkefal knapte stikken – en moasten hja de wedstriid ferlitte. Op snein besylde Geale mei syn bemanning in sânde en twa kear in tredde plak.

Mei dizze útslach yn ‘e achterholle wurdt de Fryske Olympiade fan kommende saterdei by Burgum op ‘t Djippe Gat ofwol Wide Ie mei spanning yn ‘e mjitte sjoen.
Dus allegearre hinne, Eastermarders!  

Slach om Heech

Slach om Heech

Mear foto's op de Facebook pagina fan Slach om Heech

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: