Promoasje nei de IFKS A-klasse: dat is sa njonkenlytsen wol bekend. Mar 'it doarp Eastermar' hat justerjûn by de priisútrikking op 'e Lemmer ek nochris de neikommende prizen yn de wacht sleept:

-Winner fan it sprintklassemint yn de B-klasse

-Winner fan de kultuerpriis fan de provinsje fanwege û.o. de nije, mar orizjinele, roefbetimmering. En dat smyt € 500,- op!

Lês it ferslach op Nijsnet mei û.o. in prachtfoto fan skipper Geale Tadema.

En no 't wy it dochs oer winners hawwe... Spitigernôch hat de lêste skûtsjepool gjin winner opsmiten. Alle meidoggers hienen de prestaasje better as it sechsde plak. Hawar, de pool wie in súkses. In protte minsken hiene der aardichheid oan om mei te dwaan. It oare jier sil nei alle gedachten wer sa'n pool organisearre wurde. Mei tank oan Studio Staalkaart foar it leverjen fan de technyske omballingen.

winner sprintklassemint
Winner sprintklassemint (Foto Rob Krimpenfort)

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Nei boppe