Ofrûne saterdei en snein (16 en 17 juny) waarden op ‘e Hegemer Mar de sylwedstriden om it Swurd fan Grutte Pier hâlden. Us doarpsskûtsje wie yn de A-groep fan ‘e grutte skippen ek fan ‘e partij. Yn totaal binne der 6 wedstriden ôfwurke, trije op saterdei en trije op snein. Fan de fjirtjin skippen yn ‘e A-groep waard ‘it doarp Eastermar’ tsiende.

De resultaten yn de ferskillende wedstriden wienen foar skipper Geale Tadema en syn bemanning wikseljend. De earste wedstriid einigen hja yn ‘e achterein (tolfde) en it bêste kamen hja op de lêste sneinswedstriid oer de finish: in tredde plak. Dêr tuskenyn behellen hja in seisde, achtste en njoggende plak. By de foarlêste wedstriid konstatearre de ‘umpire’ op oansizzen fan in oare skipper dat der troch úzes in fout makke wie en wie diskwalifikaasje en dus 14 punten ús diel. Spitich, want net ien oan board fan ‘e Ea snapte wat der misgien wie…

Dochs kin der weromsjoen wurde op in prima sylwykein wêrby’t it oefenjen foar de IFKS-wike foarop stie. Lytse Lies (Tony Brundel) gie mei it Grutte Pier-swurd oan ‘e haal.

ea heech

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Nei boppen