It wurdt in drokke tiid foar de bemanning fan 'it doarp Eastermar' want it skûtsje docht oan ferskate aktiviteiten mei. In oersjoch:

 • 6 juny: vlootschouw Rottevalle
  De 'Compagnons' út Rottevalle besteane 200 jier en fiere dat jubileum grut.  Ien fan de saken dy't sy organisearje is op 6 juny de dei mei as tema 'Water'.
  It skûtsje fan Eastermar en ferskate oare boaten út ús doarp dogge dêr oan mei. Sjoch hjir foar alle ynfo.
 • 8/9 juny: De slach om Heech
  Yn dit wykein dogge ± 45 skûtsjes mei oan in 'IFKS wykein'. Ek Eastermar is fan de partij. Dizze silerij is organisearre troch de WSV fan Heech tegearre mei de skûtsjeskippers sels. Wa't de wedstriden sjen wol kin op dizze pdf in kaartsje fine mei it wedstrydwetter.
 • 14/15 juny: Fryske Olympiade.
  Hjir hawwe jo miskien al wat fan heard. It skûtsje fan Eastermar sit yn team 3. Sjoch ek de reportaazje fan Omrop Fryslân, wêryn't skipper Geale Tadema syn keatstalint iepenbieret. Dit is it folsleine programma (PDF).

22 juny: Skûtsjesilen yn 'e Wâlden
Dizze silerij op de Burgumer Mar is al in tradysje wurden. Der wurde twa wedstriden syld: om 10.00 oere en om 14.00 oere. Tusken de middei lizze alle skûtsjes op 'e Komerk. Sjoch foar mear ynformaasje op www.skutsjesilenynewalden.nl

geale-tadema
Skipper Geale Tadema yn de reportaazje fan Omrop Fryslân Televyzje

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Nei boppen