Foar de krystdagen hawwe de ferkeapers fan de skûtsjewyn wer by de doarren fan de Eastermarders del west.  En mei in geweldich resultaat: mear as 1800 flessen binne ferkocht en dêrmei kaam in stipe fan omtrint € 5000,- foar ús prachtige skûtsje op it kleed. Mei sa'n soad wyn komme de Eastermarders de winter wol troch, al sille de wite wyn en de rosee wol bewarre wurde foar de  simmer. De kenners sizze: de wyn is treflik fan kwaliteit.
It jild sil yn goed oerlis mei de eigners meikoarten bestege wurde oan it ferbetterjen fan it skip. Bygelyks in oare fok of wat oars: dat is op dit stuit noch net folslein bekend.  As bestjoer wolle wy alle ferkeapers en mei namme ek alle keapers tige tank sizze foar de stipe.

wynetiket-ea

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: