De Stifting ‘It Eastermarder Skûtsje’ hat ôfskie nommen fan haadsponsor Boubedriuw Swart.
It bedriuw hat twa sponsorperioades fan trije jier mei entûsjasme de rol fan haadsponsor ferfolle. It stiftingsbestjoer wie ek wakkere wiis mei dizze relaasje út eigen doarp.

Om útdrukking te jaan oan dy wurdearring ha stiftingsfoarsitter Wijbe Postma en skipper Geale Tadema in skûtsjetaart, levere troch supermerk ‘Alles ûnder ien dak’, oan direkteur Taeke Offringa oanbean. Dy wist der wol ried mei…

De nije haadsponsor sil heal juny bekend makke wurde.

skutsje-afscheid-hoofdsponsor-swart
(Fan links nei rjochts: Wijbe Postma. Taeke Offringa en Geale Tadema)

skutsje-afscheid-hoofdsponsor-swart

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: