skûtsjewyn"Wegens enorm succes geprolongeerd", dat kinne wy sizze fan 'e ferkeap-aksje fan de hearlike skûtsjewyn dy't  wy ferline jier desimber hâlden. Der is lykwols wol wat ferskil mei de aksje fan 2008: wy begjinne wat earder.
It doel is om mids novimber mei de ynventarisaasjelisten bylâns te kommen. As wy witte hoefolle wyn 't der besteld is, dan wolle wy begjin desimber de flessen útsutelje. It kin dus foar leafhawwers dan ek as Sinteklazekadootsje jilde.
It oanbod bliuwt gelyk oan dat fan ferline jier: trije soarten wyn, read, wyt en rosee. De priis bliuwt ek itselde: € 7,50 de flesse en in doaze mei 6 flessen (fan elke soart in pear kin ek) foar € 40,-.
Om 't wy by de earste aksje hearden dat de keapers wakker tefreden wienen oer kwaliteit en smaak fan 'e skûtsjewyn en … wy hartstikkene wiis wienen mei de opbringst, tochten wy dat it dit jier mar wer wêze moast.

Ut namme fan it stiftingsbestjoer 'It Eastermarder Skûtsje”,
Wijbe Postma, foarsitter

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: