De Skûtsjejûn waard goed besocht, de seal yn't Breed siet fol.

skutsjejun sies

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: