De earste foto's fan de restauraasje fan it skûtsje fan Eastermar binne binnen. Omdat it skûtsje lange tiid as arkje tsjinne hat, is yn dizze fase mear sprake fan ôfbrekke dan fan restaurearje. Hawar, bylden fertelle mear dan wurden yn dit gefal...

It opbouwen en de restauraasje is yn hannen fan in profesjonele werf, de kommende tiid wurdt it skip oan alle kanten ûnder hannen naam en komt der meiertiid as nij út te sjen.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: