Wat de silerij oangiet, in meager seizoen:  mar trije wedstriiddagen t.w. Friese Hoek, Slotwedstriid en Roekoepolle. Dêrmei wol moai syld en goed meidien, mar dochs  hienen de mannen graach de IFKS-wike sile wold. Osa spitich, mar it koe en wie net oars.

Dêrom saterdei 6 nov.  mar oan 't wurk mei bemanning en de fa. Brouwer&Brouwer BV  om it doarp Eastermar winterklear te meitsjen. De kraanmasinist fan BBBV hat syn bêst dien om de wedstriidmêst te wikseljen mei de 'âlde' mêst sadat meikoarten ek de sfearfolle winterferljochting oanbrocht wurde kin. De swurden, it roer, de gyk en de lier binne fan 't skip helle. Foar de weromreis nei it bedriuw koe de kraan tagelyk de gyk meinimme (foto) nei de loads fan bemanningslid Okkema.

Dêr wie earder de 'âlde' mêst weihelle om pleatst te wurden. Wedstriidmêst, swurden, roer en noch wat oare houten ûnderdielen krije dizze winter wer in lakbeurt sadat dy der kommende maitiid wer 'spic-en-span' útsjogge.  Doe't de 'âlde' mêst omheech set wie (foto) wie it measte wurk op 'e Snakkerbuorren wol dien.

Op 20 nov. sil it doarpsskûtsje by de brêge lizze en kin ljochtmaster Oebele Brouwer mei syn helpers de ferljochting oanbringe. Altiten in prachtgesicht yn 'e tsjustere moannen fan it winterskoft.

En... net te ferjitten: Stemmers en Rabobank bedankt voor de geweldige steun. Wij mogen een bedrag van € 1195,85 ontvangen via Rabo ClubSupport.

ea winterklear1

ea winterklear2

rabo ea

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: