nijsbrief-juny2008.jpgIt is (hast) wer simmer yn Fryslân. Heech tiid foar in nijsbrief fan Stifting it Eastermarder Skûtsje.
Yn dizze nijsbrief ûnder oare ynformaasje oer de wurksumheden en feroarings oan it skûtsje, in fraachpetear mei de bruorren Tadema, nijs oer finansjele stipe, nijs oer de bemanning, it wedstriidskema, ensfh.
De nijsbrief is dizze kear yn PDF-foarm. Der kin dan folle mear ynformaasje en foto's nei de donateurs ferstjoerd wurde.


Wannear 't jo donateur of sponsor binne, dan moat de nijsbrief al yn jo e-mailboks telâne kaam wêze. Is dat net it gefal, dan is de nijsbrief miskien yn de spamboks/reklameboks bedarre.


Binne jo wol donateur mar hawwe jo hielendal gjin nijsbrief krigen, dan komt dit omdat jo gjin e-mailadres opjûn hawwe, der in flaterke yn it adres sit of der wat oars mis gien is. Stjoer dan even in berjochtsje nei skutsje@eastermar.nl.

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: