De donateurs fan it Eastermarder Skûtsje hawwe de nijsbrief fan de stifting yn harren mailboks krigen. Yn dizze nijsbrief û.o. nijs oer it donateursilen dat op 27 maaie plakfine sil.

De nijsbrief is net de gebrûklike pdf. Dit fanwege it feit dat yn it kader fan it 100-jierrich bestean fan ús skûtsje der in 'skûtsjemagazine' útbrocht wurdt. It is doel dat donateurs dizze 'skûtsjeglossy' heal juny yn de brievebus krije.

Hawwe jo gjin nijsbrief krigen, sjoch dan earst even yn de spamboks. It kin wêze dat de nijsbrief dêr yn bedarre is. Mocht dat net sa wêze, jou dan even lûd fia skutsje@eastermar.nl.

eastermar5

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: