De snein nei de IFKS, op 9 augustus, kinne wy ús skûtsje wer yn de thúshaven ferwachtsje. It is eins al in bytsje tradysje wurden om de binnenkomst mei-inoar mei te meitsjen, mei boaten, muzyk, flaggen en in protte minsken op 'e Komerk. Hoe't dit jier de útslach ek wêze sil, dizze tradysje giet gewoan troch.
Om ± 15.30 / 16.00 oere kinne wy it skûtsje ferwachtsje. It is al te hoopjen dat wy dan better waar hawwe as yn 2008 doe't it wetter mei bakken nei ûnderen kaam en wy ek noch traktearre waarden op in wynhoas.

Nei oankomst is it wer tiid foar 'it Neipetear'. Mei-inoar weromsjen op de ôfrûne IFKS- wike mei in gleske en in hapke. Want der sil genôch bard wêze om oer te praten nei sa'n silerij. De oanpak is deselde as ferline jier. Dat wol sizze dat Otte Boersma wer frege is om foar in hearlike barbecue te soargjen. De kosten binne € 10,- de man/frou. Om't wy wol witte moatte wêr't wy op rekkenje kinne, moat men him/har yn 't foar wol even opjaan foar de BBQ. Dat is samar klear, surf nei en jou even op mei hoefolle persoanen't jo komme sille. Jo kinne op de dei sels betelje.

Opjaan foar de BBQ, doch it fuortendaliks even!

skutsje binnenhelje 3augustus2008
It spielde yn 2008 by de binnenkomst fan it skûtsje (foto Jan Kooistra)<

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: