Op freed 19 novimber sil de tradisjonele donateursjûn fan Stifting 'it Eastermarder Skûtsje' plakfine yn Meerzigt om 20.00 oere.

Wy binne grutsk melde te kinnen dat op dizze jûn Klaas Jansma ien fan de sprekkers wêze sil! Jansma is wrâldferneamd as 'de Razende Man' en 'de stim fan it skûtsjesilen'. Hy sil ien en oar út de doeken dwaan oer Eastermar as wâladres fan ferskate skûtsjeskippers fan eartiids, bygelyks Sytze Jiskes Sytema, alias 'de Poep'.

Klaas_Jansma
Klaas Jansma, foto Jan Kalma

Fierders sjocht skipper Geale Tadema werom op de IFKS fan 2010, komme der wer moaie ljochtbylden del, sil der grif wer in ferlotting wêze en sil de skûtsjesfear perfoarst net ûntbrekke.

Koart sein; it wurdt in tige nijsgjirrige jûn.

Opjefte fia it formulier kin net mear, wy sitte min ofte mear fol! Wolle jo der dochs by wêze, stjoer dan in mailtsje nei skutsje@eastermar.nl. Wannear 't der noch plakjes frijkomme, krije jo berjocht.


Oant sjen!
Bestjoer St. it Eastermarder Skûtsje

 

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: