De tsjustere dagen foar en nei Kryst wurde wer wat ferljochte troch it oansjen fan ‘it doarp Eastermar’ by de Litsbrêge. De kontoeren fan fok en grutseil binne wer helder yn ’t ljocht set. Dêr ha in tal bestjoersleden en ljochtmaster Oebele Brouwer op 20 novimber foar soarge. Dat wie in fris putsje, mar it jout altiten in waarm gefoel fan ‘thúskommen’ foar ús doarpsgenoaten dy’t nei har wenplak ride. Moai!
Ek moai is ’t dat de ‘pitten’ fergees beskikber steld binne troch ynstallaasjebedriuw DRS. Tige tank dêrfoar.

Wat ek in betankje wurdich is: ús doarpssuperman, Sjouke Wijnsma, is wer ree fûn om út namme fan ‘Alles ûnder ien Dak’ de jierlikse skûtsjewynaksje te dragen.
Fan 1 desimber oant de krystdagen binne Ea-stichtingsbestjoers- en skûtsjebemanningsleden wer by de streek om de wyn oan ‘e man/frou te bringen. Der is lykwols, nei’t der12 jier lang deselde priis berekkene wurde koe, no troch priisferoaringen yn ‘e merk – in oanpassing nedich: 1 flesse reade of wite wyn of in flesse rosee dogge no € 8,00 en in doaze (6 flessen, in miks kin ek) giet foar € 45,00 ‘oer de toanbank’.

Gelokkich hearden de wynaksjerinners de ôfrûne jierren faak: ”Jawis wol ik wyn, it is ommers foar in moai doel.” En sy hoopje dat dat ek dit jier wer faak it gefal is, want dan ha wy écht de wyn mei.

Ut namme fan SIES,
Wijbe Postma

IMG 20211120 WA0009

IMG 20211120 WA0006

Foto's makke troch Fokje de Vries - van Dekken

 

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: