Noch foar de krystdagen kinne de skûtsjewynbestellingen ôflevere wurde. Koördinator Sipke Hogendorp en Stiftingsfoarsitter Wijbe Postma binne mar twa fan 'e frijwilligers dy't hjir yn byld komme by de útfiering fan dizze tige slagge aksje. Der binne folle mear minsken mei anneks: bemanningsleden, stiftingsbestjoersleden, eigenaars en oare skûtsje-entûsjastelingen. Allegearre dwaande mei ien doel: in nije mêst foar 'it doarp Eastermar'. De trije soarten wyn -read, wyt en rosee- binne ôfrûne moandei op twa pallets ôflevere by Sipke Hogendorp oan hûs. Yn dy partij is al in aardich gat slein en de koördinator giet derfan út dat alle 1175 flessen dizze wike ôfhelle wurde troch de sutelers, sadat de Eastermarders mei de kommende feestdagen harsels trakteare kinne op in feestlik glês skûtsjewyn.

Tsjoch!

pc170995

pc171013

pc171014

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Nei boppe