IMG 8122

De ôfrûne wiken binne de saken om de Skûtsje Nadenker-puzel ta in ein kaam. De priiswinners ha har priis yn ûntfangst nimme kinnen. Stiftingsbestjoer en eigenaren binne nei de winners tagien en har lokwinske en ferrast mei de prizen.

De earste priis wie foar Jan en Foekje van der Molen út Garyp;

De twadde priis gie nei Sonja Visser út Starum en

De tredde priis is wûn troch Fokje Posthumus út Eastermar.

De Fam. van der Molen liet har op ‘e print sette foar it skilderij fan Gariper doarpsgenoat Klaas Koopmans.
Foar de folsleinens en foar de puzelfanaten foegje wy ek de oplossing fan de NaDenker-opdrachten by. Dyselden dy’t de skûtsjekrante bewarre ha kinne it nochris neiplúzje.

De Ea-Skûtsjekrantredaksje

Klik hjir foar de OPLOSSINGS ‘Skûtsje NaDenker’-opjeften út de Ea-Skûtsjekrant (Dec. ’20)

 

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Nei boppen