Yn de wiken tusken Sinteklaas en Kryst, doe’t de bemannings- en bestjoersleden fan ús doarpsskûtsje by de streek wienen om wyn oan ‘e man/frou te bringen, wienen hja samar troch de foarrie hinne. Sadwaande hat in grut tal doarpsgenoaten net de kâns hân om dit kostlike focht oan te skaffen.
Mar… der binne wer nije flessen besteld en dy binne einlings, einlings oankaam. De buerten dy’t ein 2019 oan krappperein kaam binne, kinne no har slach slaan as de skûtsjeminsken oan ‘e doar komme.

Soarten (read, wyt, en rosee), prizen (€ 7,50 de flesse en in doaze mei 6 flessen € 40,-) binne gelyk bleaun fansels en ek de meiwurking fan doarpssuper ‘Alles ûnder ien Dak’ giet gewoan troch.


Stifting It Eastermarder Skûtsje (SIES)

ea wijn etiket

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Nei boppen