It is wyls in fêste tradysje wurden, de ynkomste fan ús skûtsje op de snein nei de IFKS. It skûtsje wurdt om ± 16.00 oere ferwachte oan de grutte steiger fan de Komerk.
Nei de ûntfangst is der, sa as gebrûklik, 'it Neipeater' yn Meerzigt. Noch efkes mei ús allen gesellich neiprate oer de ôfrûne wike mei in drankje en in hapke. Fansels sil Otte Boersma mei in hearlike barbecue yn de tún fan Meerzigt net ûntbrekke. De kosten fan de BBQ binne € 10,- de man/frou. Wa't meidwaan wol, kin dat by de yntree fan Meerzigt fuortendaliks oanjaan.

Eltsenien is fan herte útnoege!

binnenkomst skûtsje en neipetear

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Nei boppe