logo stifting 100

By in grut part fan de doarpsgenoaten ha bestjoersleden fan SIES, bemanningsleden fan it 'doarp Eastermar' en oare skûtsjefreonen oan 'e doar west om de skûtsjewyn oan ‘e man/frou te bringen.

Dy wynaksje sloech by de klanten sa oan dat al fóár de krystdagen de wynfoarrie OP (!) wie. Sadwaande kamen guon sutelders raar mei de kloaten foar it blok, om marris in skûtsjesiswize te brûken. Hja koenen har rûte net ôfwurkje…

Mar… der is hoop: yn ‘e rin fan dizze moanne wurdt de foarrie wer oanfolle en dan komme de drûchsteande strjitten oan bar. Dus gjin panyk, de wyn komt mei in pear wike út de goeie hoeke.

Stifting It Eastermarder Skûtsje,
Wijbe Postma, foarsitter

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Nei boppen