Freed 9 febr. yn Meerzigt

It bestjoer fan it Easterbarren wol alle frijwilligers fan it Easterbarren fan de lêste jierren útnoegje op freed 9 febrewaris foar in feestelijke frijwilligersjûn. It is yn Meerzigt en begjint om 20.30 oere.
Fan it Easterbarren krije jim dan 1 konsumpsje en in leuk teatraal yntermezzo.
Dus elk dy't op hokker wize dan ek belutsen west hat by it Easterbarren is fan herte wolkom. Dan nimme we der ien op (of mear; foar eigen rekken) en dan hawwe we it der noch eefkes oer.

Graach oant sjen op 9 febr.
Jim hoege jim net op te jaan.

It bestjoer fan It Easterbarren

easterbarren bb

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: