Lit sjen dat jo Easterbarrensupporter binne en keapje earbellen, in spjelde of in button mei it Easterbarrenlogo. De ynvestearring - de opbringst is foar st. Easterbarren -  is de muoite wurdich want jo kinne jo sieraad alle Easterbarren-edysjes wer ynsette. It glimmerguod is te keap by Kapsalon Joukje.

Wannear Joukje tiisdei iepen giet moatte jo der eins fuortendaliks by wêze want OP=OP. Graach yn kontanten betelje.

Easterbarder glimmerguod

 

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: