Ferline wike wie de 18e edysje fan it Easterbarren.
Der wiene wer in protte minsken. En it wie wer moai waar.
De organisaasje wol elkenien bedanke dy't dit barren wer mooglik makke ha; donateurs, frijwilligers, sponsoren, de horeca, minsken dy't harren tún en/of stroom beskikber steld ha en alle artysten.

It wie in prachtich barren. De organisaasje hat hiel wat kompliminten krigen en dat docht ús goed. Fansels bliuwe der altyd ferbetterpunten. We sille dêr wis mei oan 'e slach!

Per 3 septimber is Eelke Hoekstra oanheakke by it bestjoer. Hy nimt de foarsittershammer oer fan Nynke de Jong. Catrinus Tadema is nei 8 jier stoppe mei syn wurksumheden foar it Easterbarren. It oare jier is it Easterbarren wer gewoan op de lêste saterdei fan augustus.

Oant dan.
Catrinus, Hetty, Wendy, Bea, Eelke, Oane en Nynke

easterbarren bb

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: