Wat wie it wer in prachtich barren, rûnom om ús hinne in protte wetter en by ús droech! Wat ha we mazzel hân. De wegen om Eastermar hinne stienen fol auto's. En fuort al by de iepening fan Die Twa in soad minsken, it Breed stie fol en letter by de oare poadiums wie der bytiden gjin trochkommen oan.

It wie allegear prachtich en wy wolle gjin artysten mei namme neame want dan dogge wy oare te koart. Ek de eksposysjes en de natuerhoeke wienen in sukses. En as je dan de reaksjes fan de minsken hearre, sá entûsjast, der wie foar eltsenien wol wat.

Wy wolle dan ek graach alle sponsors, frijwiligers, donateurs (donateursformulieren kinne noch hieltyd ynlevere wurde!) betankje foar har bydrage en ynset.  

Stifting Easterbarren

ABA_6132

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppe