Sneon 28 augustus is it wer safier, ien fan de hichtepunten fan alle barrens yn Eastermar: it Easterbarren. Dizze kear in jubileumedysje mei it tema 'Pracht & Praal'. Wa't weromtinkt oan dy kear doe't wy it tema 'de seventies' hiene, komt grif de hilarysk ferklaaide Eastermarders yn 't sin. Koart sein: Eastermarders, lit jimme gean en kom yn jim meast útwrydske klean op it strjitfestival!

70ties
It tema van 2005: de seventies

Om fêst de saken wat op te waarmjen, in filmke mei in weromblik op Easterbarren 2009. (It filmke is ferdield yn twa stikken omdat men op YouTube gjin filmkes pleatse kin fan langer as 15 minuten en dêr sit it krekt oerhinne.)

Easterbarren 2009 diel 1

Easterbarren 2009 diel 2

pracht-praal

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppe