Yn it ramt fan de renovaasje fan de tsjerke op it Heechsân fynt meikoarten de aksje 'Het Gouden Guldenfeest' plak. Klik op de link foar mear ynformaasje oer dizze aksje. Op de side van de 'Protestantse Gemeente Eastermar' kinne jim lêze oer de ferbouwing

En sa't jim witte makket Bouwe de Jong geregeldwei nije foto's fan de renovaasje dy't hjir te sjen binne. 

IMG 0530

Foto: Bouwe de Jong

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen