Yn BREEDút, op dizze doarpshiemside en middels in hûs-oan-hûs besoarge struibrief is omtinken jûn oan de op saterdeitejûn 1 oktober n.k. te hâlden Doarpsfeiling. De oanmelding fan kavels rint goed, want der binne by de organisaasje al ûngefear 60 kavels opjûn. By de foarige ferkeapingen (2001, 2004 en 2007) lei it totaal oan ynbrochte kavels tusken de 120 en 140, dat der kinne foar dizze edysje noch wol wat by…

De kreative Eastermarder kin om it doel fan ‘e Doarpsfeiling - de ferbettering fan ‘e akkomodaasje op ús sportkompleks - te stypjen, noch altiten syn kavel (guod of tsjinst) oanmelde by de Kommisje Fûnswerving Burgerkamp (K.F.B). Hoe?

Fia e-mail op w.postma20@chello.nl of efkes skilje nei Wijbe Postma 0512-471615. In oanbod op papier ôfleverje op ’t Hôf 5 of gewoan dêre mûnling melde kin fansels ek. De absolute slútdatum fan oanmelding is 10 septimber 2011.

Tank yn ’t foar út namme fan ‘e K.F.B.,

Wijbe Postma

Bladvulling-jpg_copy 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: