Oare wike saterdeitejûn, 1 oktober om 19.30 o., sil yn ‘e sportseal de bûter jild jilde!
Dan iepenet boargemaster Eric ter Keurs de Doarpsfeiling 2011 mei de ferkeap fan in troch de gemeente beskikber steld keunstwurk.

logo_KFB

Dêrnei sille de oproppers Jan Brander en Dries van der Ploeg de 96 oerbleaune kavels oan ‘e man besykje te bringen. De Eastermarders ha yn it hûs-oan-hûs besoarge feilingboekje al besjen kinnen wat der allegearre ûnder de hammer komt. Foar de besiters fan ús doarpshiemside hat de Kommisje Fûnswerving Burgerkamp no in ekstraatsje: de komplete kavellist – mei ôfbyldingen – is op de site te besjen. Wy tinke dat de gadingmakkers nei de kavels, èk dy fan bûten Eastermar, sa noch better sicht op it oanbod fan ‘e Doarpsfeiling ha. Op dy wize kin it doel fan ‘e ferkeaping: jild garje foar de needsaaklike ferbetteringen oan ‘e akkomodaasje fan ús sportkompleks ‘De Burgerkamp’ noch breder stipe krije.

Presintaasje kavels doarpsfeiling Eastermar op 1 oktober

De K.F.B.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: