Op saterdei 8 septimber sette tolve boerebedriuwen yn Noardeast-Fryslân fan 10.00 oant 16.00 oere de doarren iepen foar publyk. Dat bart yn it ramt fan it 10-jierrich bestean fan de Feriening Noardlike Fryske Wâlden (NFW), in koepelorganisaasje fan seis agraryske natuerferienings. Boppedat bestiet de Fer. Eastermars Lânsdouwe 20 jier.

Yn Eastermar hâlde de Maatskip Atsma (Lytse Hoarnstwei 8) en de Fam. Algra-Huisma (Swartewei 8) iepen hûs. Besikers, grut én lyts, kinne sa mei eigen eagen bygelyks ris sjen hoe’t in molkrobot wurket, der kinne kealtsjes aaid wurde en men kin sjen op hokker wize de boeren dwaande binne mei agrarysk natuer- en lânskipsbehear sa as it ûnderhâld fan elzesingels en beamwâlen.

Eastermarders en minsken út de regio hoege har op 8 septimber yn Eastermar net te ferfelen: in learsume besite oan dizze bedriuwen is prachtich te kombinearjen mei it Hynstespektakel en de PKN-kuiertocht, aktiviteiten dy’t dy dei ek op it programma stean.

Open Boerderijendag Noardlike Fryske Wlden 2

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: