Troch it waar en de grutte sniefal hat de iisferiening beslute moatten om it skoaljeugdriden te ferskowen nei tongersdei.

Oprop
Frijwilligers dy't helpe wolle om de iisbaan sniefrij te krijen, binne fan herte wolkom. De kofje/poeiermolke stiet klear!

iisbaan-reedride2

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: