iismasters

"Skande."
"Spitich"
"Jammer, der hie krekt ien nacht langer froast wêze moatten."
Gemiddelde dikte is 5 sintimeter iis. Foar allinne de jeugd moat der 7 wêze en wol eltsenien ride wolle, dan moat der minstens 8 sintimeter iis op 'e Komerk lizze.
De baan leit der as in spegel by. Mar it kin op 'e Komerk net...

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: