ijsferinieging

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de IJsferieniging Eastermar zal worden gehouden op vrijdagavond 14 december 2012 om 20.00 uur in Hotel Meerzigt te Eastermar.

Belangstellenden en leden zijn van harte welkom op deze ALV

Agenda:

  1. Opening
  2. Jaarverslag en notulen ALV 16 december 2011
  3. Financieel jaarverslag penningmeester
  4. Verslag kascommissie en benoemen nieuw lid kascommissie
  5. Bestuursverkiezing: na het aftreden van dhr. P. Loos is mevr. R. Kamminga bereid gevonden om de vacature van penningmeester in te vullen. Wij willen haar nu graag officieel benoemen als penningmeester.
  1. Rondvraag
  2. Sluiting

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: