De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de IIsferiening Eastermar zal worden gehouden op vrijdagavond 16 december 2011 om 20.00 uur in Hotel Meerzigt te Eastermar.

Belangstellenden en leden van de IIsferiening Eastermar zijn van harte welkom op deze ALV.

Agenda:

 1. Opening

2. Jaarverslag en notulen ALV 10 december 2010

3. Financieel jaarverslag penningmeester

4. Verslag Kas commisie

5. Bestuursverkiezing

Aftredend zijn mw. G. Zandstra en dhr. B. Jansma

Het bestuur stelt ter benoeming voor mw. D. Hogendorp en dhr. G. van der Leij.

Tegenkandidaten voor deze vacatures kunnen schriftelijk worden ingediend tot

woensdag 14 december bij het secretariaat: A. Hoekstra, E.M. Beimastrj. 68

6. Rondvraag

7. Sluiting

 

leyentoertocht2

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: