Betreft in aktiviteit op: 19 april 2018
Information
Publisearre: 03 april 2018 | Kategory: Nieuws van Doarpsbelang
ALV

Ledenvergadering Doarpsbelang Eastermar

Information
Betreft in aktiviteit op: 19 april 2018

Datum: Donderdag 19 april 2018

Locatie: Hege Stins

Aanvang: 20.00 uur

AGENDA:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen vorige Ledenvergadering (6 april 2017) (klik hier voor de notulen)
 4. Jaaroverzicht 2017
 5. Financieel jaaroverzicht Penningmeester
 6. Verslag Kascommissie
 7. Verkiezing Kascommissielid
 8. Besteding gelden Doarpsbelang
 9. 't Breed (Blauwe zone en schade pleintafel) Stand van zaken
 10. Update Statuten Doarpsbelang Eastermar (klik hier voor concept)
 11. Stand van zaken Werkgroepen
 12. Bestuursverkiezing (klik hier voor info)
 13. Rondvraag
 14. Pauze
 15. Presentatie Landschapssymfonie (klik hier voor info)
 16. Presentatie Buurkracht.  klik hier voor info
 17. Sluiting

doarpsbelang logo2014

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich:

Werom nei de foarige side

 
 

Foar redakteuren:

Sykje:

Friese tekst vertalen:

Kopieer de tekst en plak deze in de 'Oersetter'.

Eastermar.nl en privacy

Doarpsside Eastermar.nl pleatst 'cookies' foar in optimale wurking en it byhâlden fan de statistiken. Graach jo akkoart!