Sûnt freed 2 augustus wurde de wettertoeristen wer hertlik wolkom hjitten yn Eastermar. TIP-bestjoersleden Douwe Brouwer en Wijbe Postma hawwe it nije, troch Doarpsbelang levere, wolkomstboerd teplak set.

Dat wie noch in hiel ûndernimmen mei in heech Buurman & Buurmangehalte. It opstelde draaiboek blykte yn 'e praktyk net te brûken: it nije boerd wie lytser as it âlde, dat ien fan de peallen moast ferset en dat yn sompige, sûgjende feangrûn...!

Ferskeidene buien op 'e kop en twa kear stronttrochwiet nei hûs om oar of fergetten ark. Mar it boerd stiet en is fuort mar seremonieel ûntbleate.
AJETO, ynoarder!

Wolkom yn Eastermar Boerd

Foto's makke troch Douwe Brouwer

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Naar boven