Stichting Dam Jaarsma (statutaire naam 'Stichting 100 jaar Dam Jaarsma') vierde in 2014 het honderdste geboortejaar van Dam Jaarsma. Jaarsma was de grote Europese verzamelaar van volksverhalen in de Fryske Wâlden. Als Nederlands' grootste volksverhalenverzamelaar ooit verzamelde hij vanuit zijn geboorte- en woonplaats Eastermar 17.000 verhalen. Daarnaast was hij schrijver, dichter en verzamelaar van vele collecties gebruiks- en kunstvoorwerpen.

Verhalen tonen de geestelijke rijkdom van de vertellers en vormen ons gemeenschappelijk cultuurbezit. Ze zeggen iets over waarom onze maatschappij geworden is zoals zij is. 
Dankzij Jaarsma’s werk kunnen deze verhalen, in de huidige tijd van globalisering, bijdragen aan verbinding en saamhorigheid tussen mensen.
 Stichting Dam Jaarsma wil hieraan bijdragen door een breed publiek enthousiast te maken voor de veelzijdigheid en het (cultuur)historisch en wetenschappelijk belang van Jaarsma’s werk. 
De Stichting wil voldoen aan de nadrukkelijke wens van Dam Jaarsma om zijn collecties voor iedereen ter beschikking te stellen om er kennis van te kunnen nemen. Jaarsma verzamelde uit eigen interesse verhalen en voorwerpen, maar ook om andere mensen van zijn brede verzamelingen te kunnen laten genieten. 
Kennis maken met werk en leven van de erudiete en markante persoonlijkheid Dam Jaarsma kan voor jong en oud interessant en leuk zijn.

De statuten van Stichting 100 jaar Dam Jaarsma formuleren de doelstelling van de stichting in juridische bewoordingen:

Doel
Artikel 2

  1.  De stichting heeft ten doel, zulks zonder winstoogmerk, het leven en werk van de schrijver dichter en verzamelaar Dam Jaarsma onder de aandacht te brengen dan wel bekendheid daaraan te geven.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
    a.    het organiseren van een viering van de honderdste geboortedag van Dam Jaarsma;
    b.    het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Gedachtegoed en activiteiten van Stichting Dam Jaarsma worden aanbevolen door:

Tjeerd van Bekkum Voorzitter Oranjewoud Festival, oud directeur (CEO) Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018, oud Burgemeester gemeente Smallingerland
Gerben Gerbrandy Lid Eerste Kamer, oud Burgemeester gemeente Achtkarspelen
Eric ter Keurs Wethouder gemeente Smallingerland, oud Burgemeester gemeente Tytsjerksteradiel
Jurjen van der Kooi Volkskundige en volksverhalenexpert, winnaar Europese Sprookjesprijs 1997. Overleden 4 september 2018 
Douwe Kootstra  Verhalenverteller uit de Fryske Wâlden, schrijver, columnist en volksverhalenexpert
Geert Mak Schrijver
Tet Rozendal Zangeres, actrice en theatermaakster, geboren en getogen in de Fryske Wâlden
Jannewietske de Vries Burgemeester gemeente Súdwest-Fryslân, oud Gedeputeerde Provincie Fryslân
Feriening foar Doarpsbelang Eastermar

Stichting Dam Jaarsma heeft zich gedurende het gehele Dam Jaarsmajaar mogen verheugen in veel regionale en provinciale (media)aandacht. Ook na 2014 is er sprake van een een flinke spin-off. Uw bedrijf of organisatie kan op onze (media)aandacht en hernieuwde belngstelling voor volksverhalen meeliften.
De activiteiten van de stichting zijn zeer interessant voor de Fryske Wâlden. Het raakt vele verschillende aspecten van de regio, zoals het cultuurlandschap, het versterken van de mienskip, de Fryske taal en cultuur, volksverhalen, oude gebruiken en voorwerpen, cultuurhistorie. De activiteiten van de Stichting trekken vele bezoekers uit de regio en van daar buiten, zowel jong als oud.
De regio Fryske Wâlden staat open voor nieuwe impulsen en zoekt nieuwe energie en enthousiaste initiatieven. Stichting Dam Jaarsma levert hieraan graag een bijdrage. Uw bedrijf of organisatie toch ook? De Stichting kan uw hulp goed gebruiken.
Interesse, of vragen? Neemt u dan gerust contact op met Iris Rusz op telefoonnummer 06- 24789009 of via damjaarsma100@eastermar.nl.

Omdat Stichting 100 jaar Dam Jaarsma de status heeft van Culturele ANBI, is schenken aan de Stichting fiscaal interessant, zowel voor particulieren als voor bedrijven. Een schenking aan een culturele ANBI komt in de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting zelfs in aanmerking voor een hogere giftenaftrek dan het bedrag dat u heeft geschonken. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 125% van het bedrag van hun gift aan Stichting 100 jaar Dam Jaarsma aftrekken.
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 150% van het bedrag van hun gift aan Stichting 100 jaar Dam Jaarsma aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.:  http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/culturele_anbi/
Stichting 100 jaar Dam Jaarsma ziet uw gift graag tegemoet. Bij voorbaat hartelijk dank!

In het jubileumjaar 2014 wilde Stichting Dam Jaarsma een breed publiek enthousiast maken voor het rijke werk van Dam Jaarsma. Ter gelegenheid van het honderdste geboortejaar van Jaarsma organiseerde de Stichting verschillende soorten activiteiten, vaak samen met andere organisaties.

Activiteitenkalender 2014.

De Stichting werkte mee aan het project om een jubileumboek uit te geven met 125 Friestalige door Dam Jaarsma opgetekende sprookjes uit de Fryske Wâlden. De Stichting deed dit samen met Tresoar, met het Meertens Instituut, met Taalburo Popkema en met Jurjen van der Kooi. De titel is: Mearkes út ’e Wâlden, sammele troch Dam Jaarsma. Uitgever Bornmeer geeft het boek uit. Inmiddels is ook een Nederlandstalige versie verschenen: Sprookjes uit de Friese Wouden verzameld door Dam Jaarsma.

De sprookjes hangen inhoudelijk samen en worden op een aantrekkelijke manier aangeboden. Het oog wil immers ook wat! Dus op prachtig papier, met een harde kaft, niet te dun en niet te dik. De mooie illustraties zijn van Peter Boersma en Hilda Groenesteyn. Het boek sluit met vormgeving en illustraties aan bij het eerder uitgegeven Friestalige boek Mearkes fan Grimm, van dezelfde uitgever.

Door een (verantwoorde) redactionele bewerking door Taalburo Popkema naar de taal van nu, is het voor ons in deze tijd goed te lezen en te begrijpen. Dr. Jurjen van der Kooi en dr. Theo Meder van het Meertens Instituut, beiden groot volksverhalenkenner, werkten mee aan de uitgave. Van der Kooi heeft het boek samengesteld. Samen met Teake Oppewal van Tresoar schreven zij de toegankelijke en interessante inleiding.

Jaarsma’s visie op verzamelen,' bewaren voor het nageslacht’, is ook van toepassing op de uitgave van dit jubileumboek. Het boek, dat ook geschikt is als voorleesboek thuis en op school, heeft een grote meerwaarde omdat het ook een cultuurhistorisch document is, met als oorsprong de sprookjes zoals ze generaties lang doorverteld werden in de Fryske Wâlden. Uit maar liefst 29 plaatsen in de Fryske Wâlden staan verhalen in dit boek.

Verhalen vertellen is een manier om geschiedenis, tradities, normen, waarden en identiteit van generatie op generatie over te dragen en geschiedenis levend te houden. Daarom wordt bij elk sprookje de naam vermeld van degene die het sprookje aan Dam Jaarsma vertelde. Misschien was dat uw vader, moeder, opa of oma, of een ander familielid van u?

Dit mooie boek kan als (voor)leesboek een verbinding vormen tussen jong en oud, tussen vroeger en nu, tussen het landschap van de Fryske Wâlden en de verhalencultuur. Het boek kan als leermiddel gebruikt worden in het onderwijs, maar ook een mooi cadeau zijn. Gezien de verzorgde uitgave is het boek ook zeer geschikt als relatiegeschenk.

Mearkes út 'e Wâlden was binnen enkele maanden uitverkocht. Op 28 september 2016 verschenen twee nieuwe uitgaven, de Nederlandse vertaling en de tweede druk van de Fryske uitgave.

Klik hier voor informatie over prijs en waar u het boek kunt krijgen.

De activiteiten in het jubileumjaar 2014 en in 2015 werden mede mogelijk gemaakt door financiële en andere steun van vele overheden, fondsen, instellingen, bedrijven en 108 vrijwilligers:

Subsidiënten en sponsoren
Gemeente Tytsjerksteradiel
Provincie Fryslân Plattelânsprojekten
Stichting Woudsend Anno 1816
Rabobank Drachten Friesland Oost: Fonds Coöperatief Dividend
Prins Bernard Cultuurfonds Fryslân
Wiersma Reitsma Stichting
P.W. Janssens Friesche Stichting
Durk Pultrum Fonds
Toeristisch Informatiepunt Eastermar
Feriening Foar Doarpsbelang Eastermar
Alles ûnder ien dak Supermarkt Eastermar
Stifting Arjen Witteveen Fûns

Mede mogelijk gemaakt door
De Friese Wouden Thuiszorg
Expert Burgum
Studio Staalkaart
Okkema Installaties
Gemeente Achtkarspelen
Univé verzekeringen
Hellema Notaris
Bouwbedrijf Swart
Pilat&Pilat
Administratiekantoor Van der Schaaf, Burgum
Rients Faber Licht & Geluid

Samenwerkingspartners:
Gemeente Achtkarspelen
Kristlike Basisskoalle De Balsemyn
Bijzondere Collecties Universiteit van Amsterdam
Openbare Basisschool De Bolster
Brommels!
Damclub Tot Ons Genoegen Eastermar
Dwaande
Stichting Easterbarren
Stichting Elzegea
Fries Film Archief
De Kruidhof botanische tuin
Meertens Instituut
Museum Drachten
Passage
PKN Eastermar
It Skriuwersboun
Openluchtmuseum De Spitkeet
Taalburo Popkema
Theater Meerzigt
TIP Eastermar
Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Uitgever Bornmeer
Feriening Foar Doarpsbelang Eastermar
Vereniging Noardlike Fryske Wâlden
Stichting Vrienden van Tresoar
Vrouwen van Nu Eastermar
Watersportvereniging Tusken Mar en Leyen

En vele vrijwilligers

Zonder de enthousiaste reacties en bijdragen van al deze organisaties en personen, zou het Dam Jaarsmajaar en alles wat daaruit is voortegekomen niet mogelijk zijn geweest.

Veel dank voor uw bijdragen!


Gegevens Stichting

Naam Stichting 100 jaar Dam Jaarsma,
tevens handelend onder de naam: Stichting Dam Jaarsma

Door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.

U kunt de status van culturele ANBI van Stichting 100 jaar Dam Jaarsma controleren op http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/
Fiscaal nummer: 852752313

De Stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers.
Bestuur en vrijwilligers werken onbezoldigd.
Bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld.

BESTUUR

Voorzitter mw. I.C.W.R. (Iris) Rusz (Tel. 06 24 78 90 09)
Penningmeester dhr. W. (Willem) van der Gang
Secretaris
mw. S.N.R. (Sharon) van Beek-Koopmans
PR & Communicatie  mw. M. (Martsje) Mud
   Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 57824126
Bankrekeningnummer: NL18 RABO 0351 9218 42
Website www.damjaarsma.nl
E-mail damjaarsma100@eastermar.nl
Facebook www.facebook.com/damjaarsma
Twitter @DamJaarsma
Correspondentieadres   Joerelaan 2, 9261 XD Eastermar

 

bestuurfoto
Bestuursleden (met de klok mee): Sharon van Beek, Iris Rusz, Harmke Paulides (voormalig bestuurslid) en Willem van der Gang

Naar boven

 

{slider title="wat wil de stichting bereiken?" open="false"}

Uw tekst...

{/sliders}