Altyd al in Farbewiis helje wollen ? In bytsje Eastermarder kin hast net sûnder...
As de brêge oer de Lits derút leit en in frachtskip rekket it spoar bjuster op Skûlenboarch, dan komme jo it doarp hast net iens út sûnder boat... Yn maart is der gelegenhyd om yn it Komerkgebou in kursus 'Vaarbewijs 1' te folgjen.

Jou jo op trocht it stjoeren fan in e-mail nei wsv@eastermar.nl. Doch it wol fóár 15 febrewaris.
flyer cursus-vaarbewijs

In skipper moat goede eagen ha; klik oars op it plaatsje...

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: