Dizze dagen is it ien en al drokte yn jachthaven 'de Lits'. Likernôch 50 sylboaten fan it type 16m2, better bekend ûnder de namme BM-er (eins de foarganger fan de 16m2), sile yn twa klassen wedstriden op de Burgumermar. It wedstiidkomitee en de protestkommisje hâlde sitting yn it skoftlokaal fan Lúdzen Antonides.
De silers komme ien kear yn de fiif jier ús kant út. Dizze kear is it allegear krekt even spesjaler omdat de sylklasse 75 jier bestjit. En dan is der mar ien lokaasje geskikt; de BurgumerMar.
Foar de gelegenheid wurdt der ien dizzer dagen in jubileumboek útrikt.
Behalve reguliere wedstriden binne der ek wedstriden foar âld-kampioenen en foar leden dy 't mear as 25 jier lid binne. Op sneintemoarn wurde de lêste wedstriden sylt.
Yn it doarp sels is net folle te merken fan alle festiviteiten, hoewol 't de hoareka it aardich drok hawwe sil mei hongerige magen. Mar foar wa op details let, sjocht dat de etalaazje fan Sippie Wijnsma der hielendal op ta rêden is.

16m2-.jpg

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: