Altyd al in Farbewiis helje wollen ? In bytsje Eastermarder kin hast net sûnder...
As de brêge oer de Lits derút leit en in frachtskip rekket it spoar bjuster op Skûlenboarch, dan komme jo it doarp hast net iens út sûnder boat... Yn maart is der gelegenhyd om yn it Komerkgebou in kursus 'Vaarbewijs 1' te folgjen.

Jou jo op trocht it stjoeren fan in e-mail nei . Doch it wol fóár 15 febrewaris.
flyer cursus-vaarbewijs

In skipper moat goede eagen ha; klik oars op it plaatsje...

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppe